to checkout

0
total: €0.00 to checkout

We only open the shop for pre-arranged appointments. Make an appointment:
Telefon: 500 006 064 , Mail: kontakt@muskatos.pl, Messenger: http://m.me/muskatosboys!

Polityka prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

§ 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.muskatos.pl (dalej: Polityka) ma charakter informacyjny i ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania konkretnych danych osobowych są udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej.

W przypadku wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa.

 

§ 2

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych jest MUSKATOS M. ZDEBEL spółka jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-943) ul. Diamentowa 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000786775, NIP: 4980269976, REGON: 383387960 (dalej: MUSKATOS) – kontakt możliwy pod ww. adresem, w formie elektroniczne na adres poczty elektronicznej rodo@muskatos.pl lub pod numerem telefonu 500 006 064 - zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@muskatos.pl

 

Dane osobowe zbierane są:

 1. za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
 2. uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub sklepie stacjonarnym należącym do MUSKATOS M. ZDEBEL spółka jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-943) ul. Diamentowa 3 (dalej: Salon MUSKATOS),

 

§ 3

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej (dalej: Dane Osobowe). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować, m. in. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

W szczególności Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów Sklepu Internetowego:

 1. Dane Osobowe wskazane w formularzu przy składaniu zamówień lub rejestracji konta w Sklepie Internetowym, tj.: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy, adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego;
 2. Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, wskazywane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 3. inne dane w szczególności uzyskane w Salonie MUSKATOS, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
 4. Dane Osobowe zawarte w formularzu Facebook Lead Ads, które Użytkownik przekazuje Administratorowi, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 5. Dane Osobowe zawarte w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, a które Użytkownik przekazuje Administratorowi, w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

Administrator chroni dane osobowe osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

  1. witryny internetowej www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, w szczególności witryny internetowej www.instagram.com  (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”),
  2. aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

 

§ 4

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz determinowane są podejmowanymi przez Klienta działaniami w ramach Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem.

Administrator przetwarza Dane Osobowe w szczególności w celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (zamówienia) w ramach Sklepu internetowego, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości), a także przyjmowania i rozpatrywania reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. zawarcia i realizacja usługi Konta lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. marketingowych i promocyjnych – na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. marketingowych produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newslettera, a także w celach analitycznych i statystycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać pomiędzy Państwem lub osobami trzecimi a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) – na podstawie udzielonej zgody,
 7. wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

§ 5

DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, a to: do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży (zamówienia), jej rozliczenia, rejestracji konta, zapisania się do newslettera lub skorzystania z innych formularzy. Odmowa podania Danych Osobowych może spowodować brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

§ 6

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora przekazywane są przede wszystkim w związku z zakresem usług z jakich korzysta Klient, jak również ze zgody Klienta lub z przepisów prawa.

 

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – dane osobowe Klienta Administrator udostępnia wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 2. przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy, firmy kurierskie - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy towaru Klientowi.
 3. podmioty dostarczające Administratorowi usługi techniczne, analityczne, informatyczne, organizacyjne i marketingowe, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego (m. in. dostawcy oprogramowania komputerowego,  dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem i udzielania pomocy technicznej) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
 4. podmioty dostarczające usługi księgowe, prawne i doradcze Administratorowi (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką.
 5. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Klienta korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności znajdującymi się na:

https://www.facebook.com/about/privacy.

 

 

Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§ 7

PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. dostępu i przenoszenia do Danych Osobowych;
 3. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych;
 4. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji marketingu bezpośredniego

 

§ 8

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym Usługi Konta (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego).

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (Zamówienia) w ramach Sklepu Internetowego, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości), a także przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
 2. w przypadku marketingu i promocji do momentu wycofania zgody przez Klienta, którego dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu.
 3. w przypadku marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi newslettera, a także w celach analitycznych i statystycznych przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do Klienta, którego dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez Klienta, którego dane dotyczą.
 4. w przypadku wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisy nakazują Administratorowi przechowywanie ksiąg lub rachunkowych przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
 5. w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać pomiędzy Klientami lub osobami trzecimi a Administratorem przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 

§ 9

INFORMACJE HANDLOWE

Administrator ma możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail, wiadomości sms). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody.

 

§ 10

PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep Internetowy).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 1. identyfikacji odwiedzających jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
 2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,
 3. zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu zawarcia Umowy sprzedaży (złożenia zamówienia),
 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji odwiedzających oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego,
 6. badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.
 1. W związku z tym, że większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies, to każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z nich za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, iż częściowe ograniczenie lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies mają znaczenie z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez  Sklep Internetowy. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Wikipedii.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Klienta odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego.
 4. W Sklepie internetowym, należącym do Administratora stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
 1. cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniach odwiedzających do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z urządzenia odwiedzającego,
 2. cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Administratora w przyszłości,
 3. PAGECACHE_ENV - potrzebne do wyświetlenia osobie odwiedzającej poprawnej wersji strony, wygasają po 1 dniu,
 4. Frontend - przechowuje identyfikator sesji osoby odwiedzającej w Sklepie Internetowym, wygasają po 1 dniu.
 5. Snowmessage - potrzebny do wyświetlania komunikatów w Sklepie Internetowym. Ciasteczko zawiera datę kiedy w systemie pojawił się komunikat dla użytkownika. Po ustawieniu ciasteczka przeglądarka użytkownika odpytuje sklep o treść komunikatów i wyświetla je użytkownikowi. Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów, a wygasają po zamknięciu przeglądarki.
 6. snow_cache_timestamp_[id-sklepu] - służy do sprawdzenia czy dane w przeglądarce odwiedzającego wymagają zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczegółów strony, przechowywanych przez przeglądarkę odwiedzającego, a wygasają po zamknięciu przeglądarki.
 7. Store - pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Sklepu Internetowego, a wygasa po zamknięciu przeglądarki.
 8. cookies_accepted - tworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookie przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla odwiedzającego, który już zapoznał się z komunikatem. Wygasają po upływie 365 dni.
 9. userCountry - przechowuje informację o kraju odwiedzającego, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP. Wygsają po upływie 365 dni.
 10. Ygc - zawiera kod identyfikujący odwiedzającego na potrzeby marketingu. Wygasają po upływie 365 dni.
 1. Zebrane przez pliki Cookies dane osobowe dotyczące osoby odwiedzającej niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez trzy lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.
 2. Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa/
 3. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 4. Możliwe jest zablokowanie udostępniania do Google Analytics informacji o aktywności na stronie Sklepu Internetowego poprzez instalacje dodatku do przeglądarki zawartej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Więcej informacji o działaniu Piksela Facebooka znajduje się na stronie

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 

§ 11

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA DANYCH

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a zwłaszcza zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator w szczególności stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. dostęp do Konta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 2. zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem,
 3. certyfikat SSL na stronie Sklepu Internetowego, na których podawane są Dane Osobowe,

szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego,

 

§ 12

PROFILOWANIE

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania w celach marketingu bezpośredniego, jednak decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie Internetowym. Konsekwencją korzystania z profilowania może być m.in. przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, przyznanie rabatu, przesłanie kodu rabatowego, lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.
 2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby korzystającej ze strony Sklepu Internetowego m.in.  poprzez przeglądanie danego Produktu w Sklepie Internetowym, dodanie danego Produktu do koszyka, czy też poprzez analizę historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony, Klient powinien zapoznać się z polityką prywatności tam zawartą. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
Niniejsza Polityka może ulec zmianie w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są Dane Osobowe przez Administratora, jak również w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych.


Aktualna wersja Polityki Prywatności i cookies została przyjęta i obowiązuje od dnia 3 grudnia 2019 roku.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl