do kasy

0
suma: 0,00 zł do kasy

Sklep otwieramy tylko dla umówionych wcześniej spotkań. Umów się:
Telefon: 500 006 064 , Mail: kontakt@muskatos.pl, Messenger: http://m.me/muskatosboys!

Zwroty i reklamacje

  1. ZWROTY I REKLAMACJE

 

*Poniższe informacje dotyczą Klientów będących konsumentami.

 

Zamówienia indywidualne i szycia według indywidualnej miary nie podlegają zwrotom.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

 

W terminie do 7 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar.


Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.


Po otrzymaniu od Państwa zwróconego towaru i jego sprawdzeniu, zostaną Państwu zwrócone pieniądze. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu.

Zwrotu towaru należy dokonać na adres MUSKATOS M. ZDEBEL spółka jawna ul. Diamentowa 3, 41-943 Piekary Śląskie

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest poniżej.

 

Adresat:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

MUSKATOS M. ZDEBEL spółka jawna

ul. Diamentowa 3, 41-943 Piekary Śląskie

www.muskatos.pl

kontakt@muskatos.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………...

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ……………....…………………………………………………

Adres Konsumenta(-ów) ………..………...…………………………………………………………..

Podpis Konsumenta(-ów) …………...………………………………………………………………..

Data ……………………………………………...………………………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce Regulamin sklepu internetowego. https://muskatos.pl/pl/i/Regulamin/3

 

REKLAMACJE

 

W celu zgłoszenia reklamacji należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się poniżej lub zgłoszenie reklamacji osobiście Salonie MUSKATOS przy ul. Diamentowa 3, 41-943 Piekary Śląskie.
  2. reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: MUSKATOS przy ul. Diamentowa 3, 41-943 Piekary Śląskie.
  3. sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Celem przyspieszenia procesu reklamacji Klient powinien przekazać Sprzedawcy towar wraz z formularzem reklamacji.

 

Wzór formularza reklamacji dostępny jest poniżej.

 

 

..……………………………………….

miejscowość, dnia

...............................................................

imię, nazwisko Klienta

...............................................................

adres zamieszkania

...............................................................

telefon kontaktowy

...............................................................

adres e-mail

 

FORMULARZ REKLAMACJI

SKLEP INTERNETOWY MUSKATOS

 

1. Nazwa towaru oraz symbol wskazany na stronie Sklepu internetowego lub na metce ……………………………………………………………………………………………………………

2. Rozmiar ………………………………………………………………………………………………

3. Numer paragonu, faktury lub innego dokumentu ………………………………………………

4. Numer zamówienia …………………………………………………………………………………

5. Data zakupu …………………………………………………………………………………………

6. Opis wady ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

7. Data wykrycia wady ………………………………………………………………………………..

8. Żądanie Klienta (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

  usunięcie wady, lub

  wymianę rzeczy na wolną od wad, lub

  obniżenie ceny lub        

  odstępuje od umowy

9. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności oraz imię i nazwisko wraz z adresem ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

10. Kwota zwrotu ………………………………………………………………………………… PLN

 

Klient zobowiązuje się do odbioru reklamowanego Towaru w terminie 60 dni liczonym od dnia poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub o naprawie lub wymianie towaru. W razie nieodebrania towaru we wskazanym terminie, Sprzedawca wezwie Klienta pisemnie do jego odbioru w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za przechowywanie towaru w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) dziennie.

 

Państwa dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej: RODO). Administratorem Państwa danych osobowych jest: MUSKATOS M. ZDEBEL spółka jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-943) ul. Diamentowa 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000786775, NIP: 4980269976, REGON: 383387960. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu reklamacji lub zwrotu zakupionych towarów, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji obowiązków Administratora w zw. z reklamacją lub zwrotem towarów, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń wynikających w związku z reklamacją lub zwrotem towarów - przez okres przedawnienia tych roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@muskatos.pl lub ul. Diamentowa 3, 41-943 Piekary Śląskie.

 

 

 

 

…………………………………

data i podpis Klienta

 

Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się w zakładce Regulamin sklepu internetowego. https://muskatos.pl/pl/i/Regulamin/3

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl